BodyDream Personal Training, Voeding & Coaching
Gevestigd in Sterksel aan de Kanhoeve 25 (6029SC), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BodyDream Personal Training, Voeding & Coaching
Kanhoeve 25
6029 SC Sterksel
+31 633881700

Patricia Post is de Functionaris Gegevensbescherming van BodyDream. Zij is te bereiken via personalbodydream@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BodyDream verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Leeftijd
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BodyDream verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, in de vorm van de staat van uw gezondheid. Ook verwerken wij persoonlijke foto’s die u aan ons verstrekt.

Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij we toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via personalbodydream@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BodyDream verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bereiken per telefoon, per mail of via Social Media indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren of toe te zenden
- Om berichten te plaatsen voor informatieve en marketing doeleinden
- BodyDream verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
BodyDream neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BodyDream) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BodyDream bewaart de documenten volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn.
BodyDream bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
BodyDream verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BodyDream blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BodyDream gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BodyDream en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar personalbodydream@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BodyDream wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BodyDream neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via personalbodydream@gmail.com

 

Algemene Voorwaarden BodyDream 01-01-2020:

1. Het contract wordt aangegaan met ingang van de aangegeven tijd op het inschrijfformulier & doorlopend automatische incasso formulier (12 maanden).

2. Bij niet tijdige betaling is de klant zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de klant in verzuim is, worden alle normaliter voor de overeengekomen duur van de overeenkomst verschuldigde bedragen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen te worden voldaan, waarna de klant de wettelijke rente vanaf de verzuim datum daarover verschuldigd is.  

3. De Personal Trainingen worden in rekening gebracht middels een doorlopende automatische incasso voorafgaand aan de Personal Trainingen. Je betaald de lessen dus altijd vooraf. De afschrijvingen zijn op basis van één of twee Personal Trainingen per week, afhankelijk van je contract vorm. Het kan voorkomen dat je twee incasso's in dezelfde maand ontvangt. Bijvoorbeeld in het geval dat een maand vijf weken heeft.

4. Hou rekening met minimaal 24 uur van te voren annuleren van je Personal Training. Anders komt helaas de les te vervallen en wordt deze in rekening gebracht. Verplaatsing is niet mogelijk binnen 24 uur voorafgaand aan je Personal Training.  Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht later de afspraak in te halen zonder dat de klant recht heeft op teruggave van het verschuldigde tarief.  

5. Wij staan voor kwaliteit en willen graag resultaten behalen met onze klanten. Dit betekent dat je zelf voor continuïteit in de Personal Trainingen dient te zorgen. Op die manier heb je als klant de zogenoemde stok achter de deur, blijf je gemotiveerd en zorg je ervoor dat je de beste resultaten behaalt. Kun je een week niet? Dan kun je deze training een week eerder of later inhalen, dit geldt ook voor trainingen die op tijd zijn afgezegd.

6. Je kunt je contract na 12 maanden opzeggen. Zeg je in de maand februari op, dan is de maand maart je opzegtermijnmaand. Tussendoor is opzegging niet mogelijk. Je kunt vanaf 12 maanden je contract laten stopzetten (en heb je 1 maand opzegtermijnmaand) of verlengen met 6 maanden of 12 maanden. Wordt er niet opgezegd of periode gekozen qua verlenging, wordt het contract automatisch verlengd met dezelfde tijd als je huidige contract loopt. 

7. De laatste incasso vindt altijd plaats na de opzegdatum, dit kan niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat er in de opzegtermijnmaand nog wordt geïncasseerd. 

Opzegging: 1x per week training = 4 trainingen

Opzegging: 2x per week training = 8 trainingen

8. Op reeds betaalde Personal Trainingen en voedingsadviezen wordt geen geld teruggegeven.

9. Eventuele ontbinding van de overeenkomst door de klant, laat de betalingsverplichting van de klant onverlet. 

10. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank (let op, dit kan extra kosten met zich meebrengen). Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, wordt de toegang geweigerd en kun je geen trainingen meer volgen. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen, zodat je geen trainingen meer bij ons kunt volgen. Op dat moment ben je wel alle betalingen naar aanleiding van het getekende contract (inschrijfformulier) verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

11. Het contract is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.   

12. Indien de klant in verzuim is of op andere wijze toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen uit het contract, dan komen alle in verband daarmee door BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching te maken incasso- en andere (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening van de klant volgens de staffel BIK (buitengerechtelijke incassokosten).

13. Is er sprake van een ernstige blessure of moet de klant een zware operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst gedurende een maand op te schorten, mits dit tijdig aangegeven wordt. (niet vaker dan 1 keer per 12 maanden). Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. verkoudheid, vermoeidheid, griep, financiële redenen, vakanties, e.d. is het niet mogelijk de overeenkomst op te schorten / stop te zetten.

14. Een opschortingsperiode telt niet als opzegtermijn. De opzegtermijnmaand blijft altijd van toepassing.

15. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen ontstaan tijdens de trainingen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching. BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching is niet aansprakelijk voor ontstane blessures en de klant vrijwaart BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching in dergelijke gevallen.  

16. Bij inschrijving voor lessen, trainingen, voeding, coaching en massages, bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. 

17. BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

18. BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, trainers, programma's en openingstijden.

19. Op het contract is Nederlands Recht van toepassing en bij geschillen is de bevoegde rechter van de woon-werkomgeving van BodyDream Personal Training, Voeding en Coaching van toepassing. 

Alle vragen/opmerkingen omtrent betalingen en opzeggingen enkel per mail naar personalbodydream@gmail.com t.a.v. administratie.
Niet via Whatsapp of Facebook.